Zapisz się na warsztaty: Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań

Celem każdego płatnika jest bezpieczeństwo i prawidłowe przeprowadzanie transakcji płatniczych. Niestety, w dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do nieautoryzowanych transakcji, które mogą prowadzić do utraty środków finansowych. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak rozumieć uwierzytelnienie i autoryzację transakcji płatniczych oraz jak postępować w przypadku nieautoryzowanej transakcji.

Uwierzytelnienie transakcji płatniczej – co to jest?

Uwierzytelnienie transakcji płatniczej to proces weryfikacji tożsamości płatnika przed zatwierdzeniem transakcji. Dostawca usług płatniczych ma obowiązek zweryfikować, czy osoba dokonująca transakcji jest uprawniona do korzystania z danego konta. Uwierzytelnienie może odbywać się za pomocą różnych metod, takich jak wprowadzenie hasła, kodu PIN, czy używanie technologii biometrycznych. Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku braku poprawnego uwierzytelnienia, transakcja powinna zostać odrzucona.

Na czym polega autoryzacja transakcji płatniczej?

Autoryzacja transakcji płatniczej to proces akceptacji transakcji przez płatnika. Po uwierzytelnieniu, płatnik musi wyrazić zgodę na wykonanie transakcji. W tym celu może być konieczne podanie dodatkowych informacji, takich jak kod weryfikacyjny lub hasło jednorazowe. Jeśli autoryzacja zostanie udzielona, transakcja zostanie przekazana do realizacji. W przypadku odmowy autoryzacji, transakcja zostaje odrzucona.

Nieautoryzowanej transakcja płatnicza – definicja

Nieautoryzowana transakcja płatnicza to transakcja, która została wykonana bez zgody lub wiedzy płatnika. Może to nastąpić w wyniku kradzieży lub utraty kart płatniczych, hakerstwa lub podanie danych uwierzytelniających przez oszustów. Nieautoryzowane transakcje mogą prowadzić do utraty środków finansowych i niekorzystnych konsekwencji dla płatnika. Dlatego ważne jest, aby być czujnym i monitorować swoje transakcje płatnicze.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze a podejrzenie popełnienia przestępstwa

W przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych, istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, takiego jak oszustwo czy kradzież tożsamości. Dlatego ważne jest, aby zgłosić takie przypadki odpowiednim organom ścigania, takim jak policja czy prokuratura. Wsparcie ze strony organów ścigania może przyczynić się do identyfikacji sprawców i odzyskania utraconych środków finansowych.

Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje finansowe mogą rodzić różne rodzaje odpowiedzialności, zarówno dla klientów, jak i dla instytucji finansowych, w zależności od okoliczności i obowiązujących regulacji. Poniżej znajduje się ogólny zarys odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanych transakcji:

Dla klientów:

  1. Obowiązek zgłaszania: Klienci są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania nieautoryzowanych transakcji swojej instytucji finansowej. Opóźnienie w zgłoszeniu może wpłynąć na możliwość rozwiązania sytuacji.

  2. Odpowiedzialność finansowa: W zależności od regulacji i umowy z instytucją finansową, klienci mogą ponosić ograniczoną odpowiedzialność finansową za straty wynikające z nieautoryzowanych transakcji. Jeśli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję w odpowiednim terminie, zazwyczaj jest zwolniony z odpowiedzialności.

Dla instytucji finansowych:

  1. Obowiązek zabezpieczenia i autoryzacji: Instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa, takich jak autoryzacja dwuetapowa (SCA – Strong Customer Authentication) oraz monitorowanie transakcji w celu wykrywania nieautoryzowanych operacji.

  2. Zwrot środków: Instytucje finansowe mają obowiązek zwrócić klientowi środki, które zostały wykradzione w wyniku nieautoryzowanej transakcji. To zwrot może obejmować całą kwotę straty lub jej część, w zależności od okoliczności i odpowiednich regulacji.

  3. Raportowanie i śledztwo: Instytucje finansowe są zobowiązane do raportowania incydentów nieautoryzowanych transakcji organom odpowiedzialnym za regulację i ściganie przestępstw.

  4. Kary i sankcje: W przypadku nieprzestrzegania regulacji dotyczących zabezpieczeń i zarządzania nieautoryzowanymi transakcjami, instytucje finansowe mogą być obciążone sankcjami finansowymi i utratą zaufania klientów.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność w przypadku nieautoryzowanych transakcji jest regulowana przez prawo krajowe i międzynarodowe, a konkretne przepisy i zasady mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i rodzaju transakcji. W przypadku nieautoryzowanych transakcji zawsze warto skontaktować się z instytucją finansową i przestrzegać jej wytycznych w celu rozwiązania sytuacji.

Obowiązki dostawcy usług płatniczych w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą

Jeśli dochodzi do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, dostawca usług płatniczych ma obowiązek podjąć odpowiednie działania. Po stwierdzeniu nieautoryzowanej transakcji, dostawca usług płatniczych powinien niezwłocznie zablokować konto płatnika, aby zapobiec dalszym nieautoryzowanym transakcjom. Ponadto, dostawca usług płatniczych ma obowiązek zawiadomić płatnika o nieautoryzowanej transakcji i poinstruować go, jak postępować w celu zgłoszenia reklamacji.

Czy dostawcy usług płatniczych mogą odmówić zwrotu?

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, dostawca usług płatniczych nie może odmówić zwrotu środków płatnikowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, dostawca usług płatniczych ma obowiązek niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę transakcji. Jednakże, istnieją sytuacje, w których dostawca usług płatniczych może odmówić zwrotu, np. jeśli płatnik zawinił lub udostępnił swoje dane uwierzytelniające osobie trzeciej.

W jakich konkretnych sytuacjach najczęściej dochodzi do sporów między dostawcami usług płatniczych a płatnikami w kontekście odmowy zwrotu środków za transakcje płatnicze? Czy udostępnianie danych uwierzytelniających osobie trzeciej to jedyny przypadek, w którym dostawca może odmówić zwrotu, czy istnieją także inne okoliczności, które doprowadzają do takich sporów?

Najwięcej kontrowersji budzą nieautoryzowane transakcje płatnicze i to w ich przypadku najczęściej dochodzi do sporów pomiędzy dostawcami usług płatniczych a płatnikami. Źródłem tych sporów jest to, że prawo zwalnia (i to w pełni) dostawców usług płatniczych z odpowiedzialności za takie transakcje w przypadku, gdy płatnik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia ciążących na nim obowiązków. Oznacza to, że nie tylko umyślne działanie płatnika będzie przerzucać na niego całą odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję płatniczą, ale także niezachowanie podstawowej staranności. Pozostawia to bardzo duże pole do interpretacji, a co za tym idzie sporów na tym tle. Jako przykład rażącego niedbalstwa można wskazać pozostawienie w miejscu publicznym notatnika, w którym zapisano dane logowania do bankowości elektronicznej. – mówi dr Adrian Rycerski , Adwokat, Senior Associate, SMM Legal.

Jakie są podstawy roszczenia wobec płatnika?

W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, płatnik ma prawo zgłosić reklamację u dostawcy usług płatniczych. Podstawą roszczenia płatnika jest stwierdzenie, że transakcja została wykonana bez jego zgody lub bezprawnie. Płatnik powinien przedstawić dowody, które potwierdzą, że nie autoryzował transakcji, np. w postaci logów z systemu monitorowania bezpieczeństwa. Na podstawie tych dowodów dostawca usług płatniczych podejmie decyzję w sprawie zwrotu środków.

Nieautoryzowane transakcje po implementacji dyrektywy PSD2

Po implementacji dyrektywy PSD II, obowiązują nowe przepisy dotyczące nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Zgodnie z tymi przepisami, dostawcy usług płatniczych mają obowiązek zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia nieautoryzowanych transakcji. Ponadto, klienci są objęci większą ochroną, a procedury reklamacyjne są bardziej precyzyjne.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – warsztaty

Chcesz zrozumieć, jak zabezpieczyć swoje transakcje i unikać nieautoryzowanych operacji? Dołącz do warsztatów MMC Polska  „Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań”. Poznasz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, dowiesz się, jak postępować w sytuacji nieautoryzowanych transakcji i jakie obowiązki ciążą na dostawcach usług płatniczych. W erze cyfrowej, wiedza ta jest niezbędna każdemu, kto pragnie bezpiecznie korzystać z nowoczesnych rozwiązań płatniczych.

 

Więcej informacji poniżej: