W dniach 18-19.09.2023r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online, dotyczący ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Wydarzenie skupi się na aspektach regulacyjnych dotyczących  tej istotnej dla firm kwestii. Zapisy i informacje o agendzie znajdują się pod tym linkiem, a poniżej prezentujemy wycinek najistotniejszych regulacji, które w rozszerzonej formie poruszone zostaną przez prelegentów już we wrześniu.

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych a ochrona własności intelektualnej

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act – DSA) to kluczowy dokument, który wprowadza istotne zmiany w obszarze ochrony własności intelektualnej w kontekście usług cyfrowych. DSA, przyjęty przez Parlament Europejski, wprowadza nowe zasady regulujące funkcjonowanie usług cyfrowych.

Akt ten ma znaczący wpływ na firmy działające w cyfrowym świecie, przewiduje bardziej rygorystyczne wymagania, co z pewnością zmieni sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi usługami i zasobami cyfrowymi. Unijny Akt o Usługach Cyfrowych wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej. DSA nakłada na dostawców usług pośrednich szereg obowiązków, w tym obowiązki informacyjne.

Za nieprzestrzeganie DSA przewidziane są kary finansowe, które może nałożyć zarówno państwo członkowskie, jak i Komisja Europejska. W przypadku naruszenia przepisów DSA, KE może nałożyć grzywnę w wysokości do 6% łącznego światowego obrotu.

Wszystko to pokazuje, jak Unijny Akt o Usługach Cyfrowych wpływa na ochronę własności intelektualnej i jakie zmiany wprowadza w zakresie odpowiedzialności za jej naruszenie. Firmy działające w cyfrowym świecie muszą być świadome tych zmian i dostosować swoje działania do nowych regulacji.

Jednolity Sąd Patentowy i jego znaczenie dla firm 

Jednolity Sąd Patentowy (JSP) to kluczowy element nowego systemu patentu unijnego, który zaczął obowiązywać od 1 czerwca 2023 r. System ten ma na celu ułatwienie ochrony patentów na terenie Unii Europejskiej, umożliwiając udzielanie patentu równocześnie na terenie wszystkich państw, które przystąpiły do porozumienia, bez konieczności dodatkowej rejestracji na terenie danego kraju.

JSP będzie miał jurysdykcję nie tylko nad sprawami dotyczącymi patentu w systemie jednolitym, ale także patentów europejskich. To oznacza, że firmy posiadające patenty europejskie będą musiały dostosować się do nowych regulacji i procedur. Wszelkie patenty europejskie będą podlegać jurysdykcji JSP, a unieważnienie patentu będzie odbywało się automatycznie we wszystkich państwach należących do nowego systemu.

Przedsiębiorcy mają jednak możliwość decyzji, czy chcą pozostać pod jurysdykcją Jednolitego Sądu Patentowego. Jeśli tak, nie muszą podejmować żadnych działań. Jeśli jednak chcieliby się z niego wycofać, muszą złożyć w tym celu wniosek do JSP, w ramach tzw. klauzuli „opt – out”.

Decyzja o przystąpieniu do systemu lub skorzystaniu z klauzuli „opt – out” ma swoje plusy i minusy. Zaletą jednolitego systemu jest automatyczna walidacja patentu we wszystkich państwach UE, które przystąpiły do porozumienia, co wiąże się z pewnymi oszczędnościami. Wadą jest konieczność utrzymywania patentu również na rynku tych krajów, które z perspektywy przedsiębiorcy nie są koniecznie atrakcyjne. Ponadto, koszty postępowań są wysokie. Na przykład, za wniosek o unieważnienie patentu europejskiego będzie trzeba zapłacić 20 tys. euro.

Ostateczna decyzja o przystąpieniu do systemu czy skorzystaniu z klauzuli „opt – out” jest kwestią indywidualną każdego przedsiębiorcy i powinna być podjęta po analizie wszystkich za i przeciw.

Zmiany w postępowaniu cywilnym dotyczącym spraw własności intelektualnej

Zmiany w postępowaniu cywilnym dotyczącym spraw własności intelektualnej, wprowadzone ustawą z 9 marca 2023 r. mają istotny wpływ na firmy. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie obowiązku wysłuchania obowiązanego przed udzieleniem zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, w której konieczne jest natychmiastowe rozstrzygnięcie wniosku.

Ta zmiana ma na celu zapewnienie równowagi pomiędzy stronami postępowania, dając zobowiązanym możliwość zablokowania udzielenia postanowienia o zabezpieczenie. To oznacza, że firmy, które są stroną postępowania, będą miały większą kontrolę nad procesem i będą mogły lepiej chronić swoje prawa własności intelektualnej.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie przesłanki, że sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego mu prawa wyłącznego. Ta zmiana ma na celu mobilizację potencjalnych uprawnionych do niezwłocznego złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Firmy mogą dostosować się do tych zmian, monitorując na bieżąco swoje prawa własności intelektualnej i reagując szybko na potencjalne naruszenia. Korzyścią wynikającą z tych zmian jest większa ochrona praw własności intelektualnej i możliwość skuteczniejszego ich egzekwowania.

Podsumowanie

Ochrona własności intelektualnej w firmie jest obszarem, który wymaga ciągłego monitorowania – zmian regulacyjnych i działań prewencyjnych. Unijny Akt o Usługach Cyfrowych, Jednolity Sąd Patentowy oraz zmiany w postępowaniu cywilnym dotyczącym spraw własności intelektualnej wprowadzają nowe zasady, które mają istotny wpływ na sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi prawami własności intelektualnej. Aby skutecznie chronić swój kapitał intelektualny i czerpać z niego korzyści, firmy muszą być świadome zmian i dostosować swoje działania do nowych regulacji.

Więcej informacji poniżej:

Opublikowano
Grupa tematyczna