Efektywność energetyczna to zagadnienie, które od wielu lat zwraca uwagę specjalistów z różnych branż. Przedsiębiorcy szukają skutecznych rozwiązań, które pozwolą im zmniejszyć zużycie energii w poszczególnych obszarach działania firmy, a tym samym znacznie ograniczyć koszty. Racjonalne gospodarowanie energią ma też pozytywny wpływ na środowisko. Wciąż odczuwamy skutki inflacji, dlatego warto przestudiować temat efektywności energetycznej i dowiedzieć się więcej o:

  • dostępnych metodach analizy zużycia energii, 
  • rozwiązaniach technologicznych poprawiających efektywność energetyczną, 
  • programach dofinansowań jako sposobie na zredukowanie kosztów energii. 

7-8 grudnia 2023 roku MMC Polska organizuje warsztaty na temat skutecznej optymalizacji kosztów energii i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Nasi eksperci w ramach 2-dniowych szkoleń online omówią szczegółowo aktualne zagadnienia związane z optymalizacją kosztów energii. Uznani praktycy wyjaśnią m.in., jak przeprowadzić monitoring zużycia energii, pokażą nowe energooszczędne rozwiązania oraz pomogą zaplanować takie działania, które umożliwią wzrost efektywności energetycznej w danym obszarze firmy.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zagadnień, które zostaną przedstawione przez naszych ekspertów w trakcie grudniowych warsztatów.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED)   

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive) określa zasady i obowiązki, które mają pomóc krajom Unii Europejskiej zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz osiągnąć określone cele klimatyczne. EED została po raz pierwszy przyjęta w 2012 roku i aktualizowana w latach 2018 i 2023.

Najnowsze przepisy EED przyspieszają transformację energetyczną zakładają zmniejszenie zużycia energii końcowej w Unii Europejskiej o 11,7% do 2030 roku. Średni roczny wskaźnik oszczędności energii dla wszystkich krajów członkowskich UE powinien wynosić 1,49% w latach 2024-2030.

Zeroemisyjność w pakiecie Fit For 55

Unia Europejska, aby zniwelować efekty zachodzących zmian klimatycznych, realizuje program Europejski Zielony Ład. W jego skład wchodzi pakiet Fit For 55, w ramach którego UE dąży do zeroemisyjności. Unijne plany zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Ponadto jako lider globalnej walki ze zmianą klimatu Unia Europejska chce do 2050 roku osiągnąć cel neutralności klimatycznej.

Monitoring zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

Aby oszacować, na jakie cele przedsiębiorstwo zużywa energię elektryczną i ile ona kosztuje w danym obszarze i w określonym czasie, firma powinna monitorować zużycie energii. Dzięki temu łatwiej ustalić, który sposób wykorzystywania energii jest korzystny. Można przewidzieć koszty i ustalić działania, które pomogą w przyszłości zmniejszyć zużycie energii w danym sektorze. 

Audyt energetyczny vs audyt efektywności energetycznej różnice

Wyróżniamy dwa rodzaje obowiązujących audytów:

  • Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw. Dotyczy wykazania zużycia energii w każdej postaci i określenia jej oszczędności. Nie jest to dokument związany z systemem białych certyfikatów. 
  • Audyt efektywności energetycznej to raport, który jest wymagany w Urzędzie Regulacji Energetyki w trakcie procesu pozyskiwania przez firmę wsparcia finansowego na jej modernizację w celu zniwelowania strat energii. Przedsiębiorca, który ubiega się o takie środki, powinien wraz z wnioskiem dostarczyć audyt efektywności energetycznej.

Właściciel firmy, który otrzymał biały certyfikat  i zrealizował planowane ulepszenia, jest zobowiązany do sporządzenia kolejnego audytu efektywności energetycznej, aby wykazać, że deklarowana oszczędność energii została osiągnięta.

Białe certyfikaty świadectwo efektywności energetycznej

Firma, która planuje modernizację w celu zmniejszenia kosztów energii, może ubiegać się o biały certyfikat, czyli świadectwo efektywności energetycznej. Aby otrzymać dokument, który uprawnia do dofinansowania przedsięwzięcia, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej do Urzędu Regulacji Energetyki.

Jeśli przedsiębiorca w ramach audytu wykaże, że roczna oszczędność energii jest równa lub większa niż 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) otrzyma z URE środki pieniężne na planowane w przedsiębiorstwie usprawnienia związane z poprawą efektywności energetycznej. Im więcej firma wykaże zaoszczędzonej energii, tym większe dofinansowanie może uzyskać.  

Wykorzystanie rozwiązań OZE dla efektywności energetycznej

Energię elektryczną lub cieplną można wyprodukować, wykorzystując naturalne procesy. Odnawialne źródła energii takie jak elektrownie wiatrowe i wodne, biomasa oraz fotowoltaika przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Zgodnie z unijnymi założeniami każde państwo członkowskie powinno dążyć do uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. Do 2032 roku Unia Europejska wyznaczyła limit uzyskania 32% energii z OZE. W Polsce z powodu wzrostu cen energii przedsiębiorstwa wykazują duże zainteresowanie mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

Więcej informacji poniżej: