Zmiany w ustawach o rynku finansowym i nowe zasady funkcjonowania instytucji rynku finansowego to tematyka organizowanego przez MMC Polska warsztatu online, który odbędzie się już w dniach 27 oraz 28 lutego 2023 r.

Więcej o agendzie i link do rejestracji: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/nowe-zasady-funkcjonowania-instytucji-rynku-finansowego-zmiany-w-ustawach-o-rynku-finansowym

Poniżej przedstawiamy zarys tematów, które zostaną poruszone w trakcie wydarzenia.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Celem projektu wspomnianej ustawy jest usprawnienie i uporządkowanie funkcjonowania podmiotów finansowych. W projekcie ustawy znalazły się propozycje zmian przepisów, które regulują otoczenie rynku finansowego, zarówno pod kątem prawnym, jak i instytucjonalnym. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania do szybko zachodzących zdarzeń i obowiązku spełnienia postulatów, które zostały zawarte w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Projekt dotyczy m.in. takich kwestii, jak eliminacja barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, czy zwiększania poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Ujednolicenie rozwiązań prawnych w zakresie uprawnień służb do uzyskiwania informacji, które są chronione, są niezbędne dla zapewnienia skutecznego działania wszelkich instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy są także usprawnione obowiązujące regulacje, które dotyczą wszystkich sektorów rynku finansowego. Nowelizacja w tym obszarze powinna pozwolić na realizację długoterminowych celów rozwojowych instytucji finansowych, a także odbudować zaufanie inwestorów do rynku finansowego.

Zmiany w funkcjonowaniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

W projekcie ustawy znalazły się propozycje zmian dotyczących Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). Jedną z propozycji jest pozwolenie na łączenie wszystkich
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, tak jak ma to miejsce w przypadku funduszy otwartych, jak również FIZ aktywów niepublicznych. Kolejną zmianą w odniesieniu do FIZ jest zniesienie obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW oraz posiadania agenta emisji wobec niepublicznych FIZ. Wszelkie niepubliczne FIZ będą mogły być już swobodnie łączone. W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku wskazano również, że FIZ może nabyć nieruchomość warunkowo do portfela inwestycyjnego również po zakończeniu okresu dostosowawczego.

Rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych oraz uprawnień KNF

Duże zmiany we wspomnianym projekcie ustawy dotyczą również Komisji Nadzoru Finansowego, która przede wszystkim zyska rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych. KNF tym samym będzie mogła nakładać kary pieniężne na nadzorowane przez siebie podmioty finansowe. W projekcie ustawy znalazł się także zapis o regulacjach dotyczących trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez KNF. Komisja będzie mogła przeprowadzać czynności kontrolne poza miejscem prowadzenia działalności przez podmioty kontrolowane.

Kolejną nowością jest możliwość korzystania z doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z późn. zm.) w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych KNF niemających formy decyzji administracyjnej. Ustawa reguluje także obsługę komisji egzaminacyjnej dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych przez wspomniany Urząd.

Projekt ustawy nie tylko dodaje czy reguluje obecne przepisy, ale także niektóre z nich znosi. Dotyczy to chociażby zniesienia obowiązku każdorazowego przesyłania przez zakłady ubezpieczeń do KNF informacji o ustalonych taryfach składek za ubezpieczenia obowiązkowe i ich zmianach. KNF będzie mógł stosować sankcje za niewykonywanie przez zakłady ubezpieczeń obowiązków związanych z zasilaniem Ośrodka Informacji UFG.

Zmiany w Ustawie o usługach płatniczych

W Dzienniku Ustaw wraz z 1 stycznia pojawiły się zapisy o nadzorze KNF nad biurami usług płatniczych. Jak mówi ustawa, celem tego nadzoru jest zapewnienie zgodności działalności biur usług płatniczych z przepisami ustawy oraz ochrona interesów użytkowników usług płatniczych.

W ramach tego nadzoru KNF może wydawać biurom usług płatniczych zalecenia w zakresie m.in. zapewnienia zgodności działalności biura z przepisami ustawy czy też
podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów użytkowników.

W przypadku stwierdzenia, że biuro usług płatniczych nieprawidłowo wykonuje obowiązek udzielania informacji (lub nie wykonuje go w ogóle), KNF ma prawo stosować wobec biura środki, o których mowa w ustawie w art. 105 ust. 1 pkt 1-3. KNF w ramach swoich uprawnień może nakładać kary pieniężne, a także wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie biura usług płatniczych w momencie stwierdzenia dużych naruszeń.

Więcej na temat zmian na rynku finansowym i tego, co konkretnie one oznaczają dla podmiotów finansowych już 27 i 28 lutego 2023 r. Podczas warsztatu online eksperci pochylą się nad tematem zmian, jakie wprowadzić ma Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Najważniejsze zmiany legislacyjne zakładają dokonanie modyfikacji w 28 ustawach, które obejmują wszystkie sektory rynku finansowego. Według przewidywań projekt przyjęty ma być na początku 2023 r., a termin wdrożenia ma być krótki, warto więc już teraz przygotować się na nadchodzące wyzwania.

Więcej informacji i link do zapisów na warsztat: