Zapisz się na warsztat online: Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki

W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego oraz rosnącej świadomości społeczeństwa dotyczącej zmian klimatu, temat związany z emisją gazów cieplarnianych nabiera coraz większego znaczenia. Jednym z kluczowych narzędzi w analizie i redukcji tego wpływu jest ślad węglowy. W niniejszym artykule zapraszamy do zgłębienia tematu śladu węglowego, dowiedzenia się, jak jest obliczany, dlaczego raportowanie ma kluczowe znaczenie i jakie metody istnieją na redukcję tego śladu.

Co to jest jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O), emitowanych do atmosfery w wyniku konkretnych działań, procesów lub produktów. Obejmuje on cały cykl życia produktu lub usługi – od pozyskania surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po utylizację.

Obliczanie śladu węglowego

Jak obliczyć ślad węglowy? To złożony proces, który wymaga analizy danych związanych z emisjami gazów cieplarnianych z różnych etapów cyklu życia produktu lub usługi. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie są podejmowane w procesie obliczania śladu węglowego:

 1. Określenie zakresu analizy: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie zakresu analizy. To oznacza określenie, które etapy cyklu życia produktu lub usługi będą brane pod uwagę – czy to tylko produkcja, czy również transport, użytkowanie i utylizacja.
 2. Zbieranie danych: Następnie konieczne jest zebranie danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych związanych z poszczególnymi etapami. Dane mogą pochodzić zarówno z wewnętrznych źródeł firmy, jak i z dostawców, partnerów logistycznych czy badań naukowych.
 3. Konwersja na ekwiwalent CO2: Różne gazy cieplarniane wpływają na zmiany klimatu w różnym stopniu. Aby porównać je między sobą, konieczne jest przeliczenie ich na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2) – tzw. CO2eq.
 4. Analiza cyklu życia (LCA): Metoda analizy cyklu życia jest używana do oszacowania emisji w poszczególnych etapach cyklu życia. Obejmuje to emisje związane z produkcją surowców, ich transportem, produkcją, dystrybucją, użytkowaniem oraz utylizacją.
 5. Sumowanie emisji: Na podstawie zebranych danych i przeliczeń, dokonuje się sumowania emisji gazów cieplarnianych z poszczególnych etapów cyklu życia. Wynik jest wyrażany w tonach CO2eq.
 6. Analiza wyników: Otrzymane wyniki pozwalają na ocenę wpływu danego produktu lub usługi na emisje gazów cieplarnianych. To pozwala zidentyfikować obszary, w których można podjąć działania na rzecz redukcji.
 7. Porównanie alternatywnych scenariuszy: Obliczenia śladu węglowego umożliwiają porównanie różnych scenariuszy, na przykład porównanie dwóch produktów czy dwóch metod produkcji, pod kątem ich wpływu na emisje gazów cieplarnianych.
 8. Raportowanie: Ostateczne wyniki obliczeń mogą być prezentowane w formie raportu, który zawiera informacje o emisjach związanych z produktem lub usługą oraz wnioski dotyczące możliwości redukcji.

Warto zaznaczyć, że obliczanie śladu węglowego jest procesem dynamicznym, który może wymagać aktualizacji w miarę pojawiania się nowych danych czy zmian w procesach produkcyjnych. Odpowiednie narzędzia informatyczne oraz specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju mogą być niezbędne do przeprowadzenia dokładnych i rzetelnych analiz.

Ślad węglowy – raportowanie w kontekście ESG i dyrektywy CSRD

Współcześnie, temat środowiska, społecznej odpowiedzialności i zarządzania (ESG) odgrywa coraz istotniejszą rolę w biznesie. Firmy coraz częściej są oceniane nie tylko pod kątem ich wyników finansowych, ale także zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne. W tym kontekście, raportowanie śladu węglowego staje się integralną częścią raportów ESG, które dostarczają interesariuszom informacji o emisjach gazów cieplarnianych oraz podejmowanych działaniach na rzecz ich redukcji.

Dodatkowym impulsem dla wzmacniania raportowania śladu węglowego jest dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która wprowadza zharmonizowane standardy raportowania ESG na poziomie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta zakłada obowiązkowe raportowanie informacji związanych z środowiskiem, społeczeństwem, pracownikami, prawami człowieka oraz walką z korupcją i nadużyciami. Raportowanie śladu węglowego nabiera tu szczególnego znaczenia, stanowiąc ważny element środowiskowej kategorii raportów ESG, dostarczając jednocześnie informacji istotnych dla inwestorów, klientów i społeczeństwa.

W związku z rosnącą presją na firmy w zakresie odpowiedzialności za ich wpływ na klimat, raportowanie śladu węglowego przekształca się w kluczową praktykę biznesową, której celem jest zarówno osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, jak i spełnienie oczekiwań inwestorów oraz regulacji klimatycznych, takich jak dyrektywa CSRD.

Jakie konkretne działania mogą podjąć organizacje w celu skutecznego raportowania swojego śladu węglowego zgodnie z wymogami ESG i dyrektywą CSRD? Czy mogłaby Pani przedstawić przykładowe kroki, które firmy mogą podjąć, aby zbierać, analizować i prezentować informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanych działań mających na celu ich redukcję?

Przede wszystkim raportowanie emisji gazów cieplarnianych nie jest celem samym, a jedynie wstępem do podjęcia działań redukcyjnych. Aby takie działania podejmować i żeby nie był to jedynie greenwashing, trzeba realnie zaangażować w ten proces wiele osób na różnych poziomach w organizacji. Zwłaszcza osoby na stanowiskach operacyjnych. Wszyscy oni muszą zrozumieć czym są emisje, jakie źródła emisji występują w firmie, jakie dane trzeba zebrać, żeby je rzetelnie policzyć.

To jest pierwszy i najważniejszy krok – czyli zbudowanie odpowiedniego poziomu świadomości i wiedzy w organizacji.

Następnym krokiem jest przyjrzenie się danym i sprawdzenie, czy nie można jakoś wpłynąć na proces, którego one dotyczą. Mogą to być działania związane z inwestycjami, takie jak wymiana starych i energochłonnych urządzeń na niskoemisyjne, czy wymiana nieszczelnej stolarki okiennej. A mogą być i takie, które nie wymagają nakładów inwestycyjnych tylko optymalizacji procesów. Przykładów jest mnóstwo: lepsze wysterowanie urządzeń klimatyzacyjnych, żeby nie chłodziły pustych pomieszczeń w nocy, dyscyplina dotycząca wyłączania oświetlenia, kiedy jest niepotrzebne, optymalizacja gospodarki odpadami skutkująca zmniejszeniem ilości odpadów i liczby transportów itd.

Nikt nie mówi, że to jest proste, ale tu kłania się krok pierwszy. Jeśli członkowie organizacji będą mieli świadomość źródeł emisji i wpływu tychże na klimat i ludzi, to z pewnością można będzie liczyć na wiele dobrych pomysłów. Bo prawdziwe znaczenie dla emisji ma przede wszystkim to, co dzieje się na najbardziej podstawowym poziomie naszych działań. 


wyjaśnia Joanna Cembrowicz, CEO AdREM.

Ślad węglowy – metody redukcji

Istnieje wiele metod, które organizacje mogą wdrożyć w celu ograniczenia swojego śladu węglowego:

 1. Używanie energii odnawialnej: Przechodzenie na źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, redukuje emisje związane z produkcją energii.
 2. Efektywność energetyczna: Poprawa efektywności energetycznej w procesach produkcji i użytkowania zmniejsza zużycie energii i emisje.
 3. Zrównoważony transport: Redukcja emisji transportowych poprzez wykorzystanie transportu publicznego, carpooling czy pojazdów elektrycznych.
 4. Zmiana procesów produkcyjnych: Wprowadzanie bardziej ekologicznych technologii i procesów produkcyjnych.
 5. Recykling i redukcja odpadów: Minimalizowanie ilości generowanych odpadów i promowanie recyklingu zmniejsza obciążenie dla środowiska.

Obliczanie śladu węglowego – szkolenie

Szczegółowe zagadnienia dotyczące obliczania śladu węglowego oraz innych aspektów zrównoważonego rozwoju zostaną omówione podczas warsztatu online o raportowaniu ESG. Oprócz omówienia metodologii obliczania śladu węglowego, uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat raportowania ESG, najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego biznesu oraz aktualnych regulacji klimatycznych. Szkolenie to nie tylko pozwoli poszerzyć wiedzę, ale także zapewni praktyczne umiejętności potrzebne do aktywnego uczestnictwa w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska.

Więcej informacji poniżej: