Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stanowi istotny krok naprzód w kierunku zwiększenia przejrzystości i jakości raportowania ESG firm działających w Unii Europejskiej. CSRD wprowadza zmiany w obowiązkowym raportowaniu ESG, mające na celu dostarczenie bardziej kompleksowych i porównywalnych informacji, co umożliwi zarówno inwestorom, jak i interesariuszom ocenę wpływu działalności firm na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. W tym artykule przyjrzymy się głównym aspektom, na jakie wpływa dyrektywa CSRD oraz kogo dotyczy to nowe podejście do raportowania ESG.

Zapraszamy na warsztaty poświęcone tematyce raportowania ESG w kontekście dyrektywy CSRD

Podczas wydarzenias skupimy się na rozszerzeniu zakresu raportowania, nowych wymogach treściowych oraz raportowaniu w obszarze łańcucha dostaw. Omówimy także grupy docelowe dyrektywy CSRD, które obejmują firmy, inwestorów, interesariuszy społecznych oraz rynki finansowe. Będzie to doskonała okazja do zrozumienia jak dyrektywa ta wpływa na kształtowanie zrównoważonego podejścia do biznesu w Unii Europejskiej. 

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki.

Rozszerzenie zakresu raportowania

Dyrektywa CSRD wprowadza szereg zmian w zakresie raportowania ESG. Dotychczasowe raporty roczne, które dotyczyły tylko dużych spółek publicznych, zostają rozszerzone na większą liczbę firm, w tym również na spółki małe i średnie, które spełniają określone kryteria. To oznacza, że więcej firm będzie musiało dostarczać szczegółowe informacje dotyczące swojej działalności w obszarze ESG.

Nowe wymogi treściowe

Dyrektywa CSRD wprowadza bardziej sprecyzowane wymogi treściowe dotyczące raportów ESG. Firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem, społeczeństwem, pracownikami, prawami człowieka, korupcją oraz różnymi aspektami związanymi z zarządzaniem. To ma na celu dostarczenie kompleksowych danych, które pozwolą na dokładniejszą ocenę wpływu działalności firm na różne obszary.

Raportowanie poziomego łańcucha dostaw

Dyrektywa CSRD wprowadza również nowe wymogi dotyczące raportowania poziomego łańcucha dostaw. Firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji na temat działań podejmowanych w celu identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z naruszeniami praw człowieka, pracowniczymi, środowiskowymi i innych aspektami w łańcuchu dostaw.

Jakie są główne rodzaje ryzyk związanych z naruszeniami praw człowieka, pracowniczymi oraz środowiskowymi w łańcuchach dostaw firm, na które mogą wpłynąć nowe wymogi dotyczące raportowania poziomego łańcucha dostaw wprowadzone przez dyrektywę CSRD? Czy mógłby Pan/Pani podać przykłady konkretnych sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie w kontekście tych ryzyk?

Przedsiębiorcy zobowiązani do ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju będą wymagali od swoich kontrahentów znacznie więcej danych niż przed wdrożeniem dyrektywy CSRD do porządków prawnych państw UE. Oznacza to, że postanowienia dyrektywa CSRD, adresowane do części przedsiębiorców, mogą ostatecznie objąć cały rynek. 

Niestety większość przedsiębiorców bardzo mało wie o swoim łańcuchu dostaw poza dostawcami bezpośrednimi. Stąd niezbędne staje się zbadanie, ocena i monitorowanie łańcucha dostaw pod kątem jego wpływu na zrównoważony rozwój, np. poprzez analizy due diligence.

Im więcej firm uczestniczy w łańcuchu dostaw, tym jest on bardziej złożony. Dłuższy łańcuch dostaw z reguły powiększa ślad węglowy oraz wzmaga ryzyka w pozostałych obszarach ESG. Dlatego efektem wymogów dyrektywy CSRD może być tendencja do skracania łańcuchów dostaw, głównie poprzez eliminowanie pośredników.

Najistotniejsze ryzyka w obszarze praw człowieka i praw pracownika związane są w praktyce z nielegalnym zatrudnieniem, mobbingiem czy dyskryminacją pracowników zatrudnionych u dostawców. Te ryzyka mogą oni ograniczać przede wszystkim poprzez transparentne polityki, np. w zakresie rekrutacji czy wynagradzania oraz przez dedykowane pracownikom kanały do zgłaszania nieprawidłowości. Zagrożeniami związanym z tymi ryzykami będą także spory dostawców z pracownikami, np. przed sądem pracy czy doniesienia o mobbingu od sygnalistów, w szczególności w przypadku ich nagłaśniania przed media. Jednak z pewnością największy nacisk zostanie położony na emisje środowiskowe dostawców, którzy już teraz poszukują źródeł energii odnawialnej czy innych rozwiązań proekologicznych. Na tym polu największym zagrożeniem wciąż pozostaje greenwashing.

  mówi dr Szymon Goździk , Radca Prawny, Lebek & Wspólnicy.

Dyrektywa CSRD – grupy docelowe

Dyrektywa CSRD ma wpływ na różne grupy interesariuszy, które odgrywają istotną rolę w procesie raportowania ESG:

  • Firmy objęte dyrektywą – CSRD dotyczy różnych rodzajów firm, w tym spółek publicznych, dużych spółek prywatnych oraz spółek giełdowych, które spełniają określone kryteria. Firmy te są zobowiązane do dostarczania bardziej kompleksowych i sprecyzowanych raportów ESG.
  • Inwestorzy – dyrektywa CSRD ma na celu dostarczenie inwestorom bardziej wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących ESG. To pozwoli inwestorom dokładniej ocenić ryzyko i szanse związane z działalnością firm.
  • Interesariusze społeczni – dyrektywa CSRD umożliwia szerokiemu spektrum interesariuszy, takim jak społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i klienci, uzyskanie lepszego zrozumienia wpływu działalności firm na różne obszary.
  • Rynki finansowe – wprowadzenie bardziej jednolitych standardów raportowania ESG może przyczynić się do większej przejrzystości i stabilności rynków finansowych, poprzez dostarczanie dokładniejszych danych do analizy ryzyka.

Dyrektywa CSRD ma na celu zwiększenie przejrzystości i jakości raportowania ESG, co pozwoli na dokładniejszą ocenę wpływu działalności firm na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Zmiany wprowadzone przez dyrektywę mają istotne konsekwencje dla różnych grup interesariuszy, a przede wszystkim przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do biznesu w Unii Europejskiej.

Więcej informacji poniżej:

Opublikowano