W dniach 11-12.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt.”Realizacja inwestycji przesyłowych – praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne”. 

Podczas wydarzenia eksperci przedstawią nowości wprowadzone w najnowszej wersji Ustawy dotyczącej strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe oraz zmiany w planowaniu przestrzennym i decyzjach dotyczących środowiska. Omówią również realizację inwestycji przesyłowych zgodnie z prawem budowlanym oraz podpowiedzą, jak zdobywać prawa do nieruchomości na potrzeby budowy czy modernizacji urządzeń przesyłowych.

Zapisy i szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się pod tym linkiem, a poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych kwestii, które w rozszerzonej formie zostaną zaprezentowane podczas warsztatu on-line.

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – Specustawa Przesyłowa

Ostatnie zmiany w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, znanej jako Specustawa Przesyłowa, wprowadzają istotne modyfikacje w zakresie realizacji inwestycji przesyłowych w Polsce. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb rynku energetycznego oraz zapewnienie większej elastyczności w procesie realizacji kluczowych inwestycji.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest rozszerzenie definicji inwestycji towarzyszących, które są ściśle związane ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych. Dotyczy to w szczególności budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV.

Korzyści z nowelizacji są wielorakie. Po pierwsze, dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb rynku pozwoli na sprawniejszą realizację inwestycji, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po drugie, jasno określone ramy prawne dla inwestycji towarzyszących ułatwią koordynację różnych projektów i przyspieszą ich realizację.

Jednakże, jak każda zmiana, nowelizacja Specustawy Przesyłowej niesie ze sobą również pewne wyzwania. Wprowadzenie nowych definicji i regulacji wymaga od inwestorów dokładnej analizy nowych przepisów oraz dostosowania się do nich. Ponadto, konieczność koordynacji inwestycji towarzyszących z głównymi projektami przesyłowymi może wymagać dodatkowego nakładu pracy i środków.

Przygotowanie i realizacja inwestycji przesyłowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego

Realizacja inwestycji przesyłowych w Polsce musi być przeprowadzona zgodnie z rygorystycznymi wymogami prawa budowlanego. Kluczowym dokumentem w tym zakresie jest pozwolenie na budowę, które jest niezbędne do rozpoczęcia większości prac budowlanych. W przypadku inwestycji przesyłowych, takie pozwolenie musi być uzyskane po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, jeśli inwestycja ma wpływ na drogi publiczne. Zgoda ta jest dołączana do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Etapami, które muszą zostać przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym, są m.in. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwolenie na budowę, a następnie realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Jednakże, proces ten nie jest pozbawiony wyzwań. Wprowadzenie nowych regulacji i wymogów może prowadzić do konieczności dostosowania projektów inwestycyjnych. Ponadto, uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwolenie może być czasochłonne, co może opóźnić realizację inwestycji. Istnieje również ryzyko odmowy wydania pozwolenia lub zgody, co może wymagać modyfikacji projektu lub poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Czy Pani zdaniem, regulacje dotyczące prawa budowlanego mogą rzeczywiście opóźniać inwestycje i wymuszać na inwestorach dokonywanie zmian w projektach?

Jedną z poważniejszych bolączek branży budowlanej i nieruchomości są niestety częste i nieprzemyślane zmiany w prawie, które zdecydowanie wpływają na terminowość realizacji inwestycji, czy konieczność dokonywania istotnych zmian projektowych. Nie są to niestety jedyne trudności, z którymi borykają się inwestorzy. Pozostałe, niemniej istotne, dotyczą ograniczeń w dostępie do gruntów pod inwestycje, braku właściwej polityki władz lokalnych w zakresie budownictwa, czy polityki przestrzennej, skomplikowanych procedur dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego (czasochłonność i często niepewność co do ich ostatecznego rozstrzygnięcia), kwestii finansowo-podatkowych, czy wreszcie trudnej sytuacji geopolitycznej (pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja). – mówi Joanna Maj, Radca prawny w Pracowni Prawa Gospodarczego, Drogoń, Sośniak-Jagielińska Radcy prawni sp.p., Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Reforma planowania przestrzennego zgodnie z nowelizacją ustawy

Reforma planowania przestrzennego w Polsce, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy, przynosi istotne zmiany w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Jednym z kluczowych założeń jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwłaszcza w kontekście sieci dystrybucyjnych. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, w tym m.in. poprzez skrócenie procedur administracyjnych i zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego.

Dla inwestorów reforma przynosi korzyści w postaci bardziej klarownych i uporządkowanych procedur, co może przyspieszyć realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych. Zmiany te mają również na celu zwiększenie pewności prawnej oraz ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji w procesie inwestycyjnym.

Jednakże, jak każda reforma, wprowadzenie nowych regulacji wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Inwestorzy muszą dostosować się do nowych wymogów i zasad, co może wymagać dodatkowego czasu i zasobów. Ponadto, wprowadzenie nowych regulacji może prowadzić do konieczności przemyślenia i dostosowania istniejących projektów inwestycyjnych.

Decyzje środowiskowe i raporty o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji w sieci przesyłowe

Decyzje środowiskowe odgrywają kluczową rolę w procesie realizacji inwestycji w sieci przesyłowe. W świetle nowelizacji ustawy, wprowadzono istotne zmiany dotyczące zasad przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Jednym z ważnych aspektów jest dostosowanie przepisów dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i efektywności procesu decyzyjnego w kontekście ochrony środowiska.

Wymogi dotyczące raportów o oddziaływaniu na środowisko zostały również dostosowane w kontekście nowych regulacji. Kluczowe jest zapewnienie, że wszelkie inwestycje w sieci przesyłowe są realizowane z uwzględnieniem potencjalnego wpływu na środowisko naturalne i społeczne.

Dla inwestorów, nowe regulacje stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę. Wprowadzenie bardziej szczegółowych i klarownych wymogów może przyspieszyć proces decyzyjny, ale jednocześnie wymaga dokładniejszego przygotowania i analizy potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko.

Podsumowanie

Realizacja inwestycji przesyłowych w Polsce przechodzi istotne zmiany w świetle nowych regulacji prawnych. Nowelizacja Specustawy Przesyłowej wprowadza kluczowe modyfikacje w zakresie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji, dostosowując je do aktualnych wymogów prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Reformy te mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, jednocześnie zwracając uwagę na ochronę środowiska i zaangażowanie społeczności lokalnych. Dla inwestorów oznacza to nowe wyzwania, ale także szanse na skuteczniejszą realizację projektów przesyłowych.

Więcej informacji poniżej: