Zapisz się na warsztat online: Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki.

W dzisiejszym świecie coraz większą uwagę poświęca się kwestiom zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance) stanowi kluczową część tego globalnego trendu, wpływając na podejście firm do zarządzania, raportowania oraz podejmowania decyzji biznesowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się głębiej temu, co to jest ESG, dlaczego raportowanie ESG jest istotne i jak wdrożyć strategię ESG w firmie.

Co to jest ESG?

ESG to skrót pochodzący od trzech głównych obszarów: Environmental (środowiskowy), Social (społeczny) oraz Governance (zarządzanie). To podejście uwzględniające te trzy kategorie ma na celu ocenę wpływu firmy na środowisko naturalne, jej relacje społeczne oraz strukturę zarządzania i etykę działania. W ramach ESG analizuje się między innymi emisję gazów cieplarnianych, stosunki pracownicze, różnorodność w zespołach, zarządzanie ryzykiem oraz etykę biznesową.

Raportowanie ESG – na czym polega i kogo dotyczy?

Raportowanie ESG to kluczowa praktyka, która umożliwia firmom prezentowanie swoich działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tradycyjne raporty finansowe, takie jak bilans czy rachunek zysków i strat, przestają być jedynymi dokumentami, które przedsiębiorstwa muszą udostępniać. Europejska Dyrektywa dotycząca Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) wprowadza obowiązek publikacji informacji niefinansowych z zakresu ESG już od 2024 roku.

Raportowanie ESG – kogo dotyczy?

Te trzy obszary – środowisko naturalne, społeczność oraz zarządzanie korporacyjne – stanowią kryteria, na podstawie których będzie dokonywana pozafinansowa ocena Twojej firmy. Od 2025 roku obowiązek raportowania ESG obejmie duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na rynkach unijnych, zatrudniające co najmniej 500 pracowników i spełniające określone wymogi bilansowe i przychodowe. W kolejnych latach do tego grona dołączą kolejne firmy, spełniające odpowiednie kryteria związane z liczbą pracowników oraz wielkością bilansu i przychodów.

Co zawiera raport ESG?

Raport ESG to dokument, w którym firma przedstawia informacje o swoich działaniach i inicjatywach w obszarach ESG. W ramach raportu ESG firma ukazuje swoje osiągnięcia oraz cele w kontekście zrównoważonego rozwoju. Raport ESG zawiera dane dotyczące m.in. emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacji zespołu, polityki zrównoważonego rozwoju i innych działań podejmowanych w obszarze ESG. To narzędzie, które umożliwia firmom mierzenie swojego postępu, komunikację z interesariuszami oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia ich wpływu na otoczenie.

W raporcie znajdziemy między innymi:

  1. Dane środowiskowe: informacje o emisjach gazów cieplarnianych, zużyciu wody, redukcji odpadów i innych działaniach proekologicznych.
  2. Aspekty społeczne: relacje z pracownikami, programy społeczne, różnorodność w miejscu pracy i zaangażowanie społeczności.
  3. Zarządzanie: strukturę zarządzania, etykę biznesową, polityki zapobiegania korupcji i inne aspekty związane z zarządzaniem.

Wytyczne do przygotowania raportu ESG

Przygotowanie raportu ESG wymaga przestrzegania pewnych wytycznych, które gwarantują jakość i rzetelność dostarczanych informacji. Firmy powinny dążyć do przedstawienia spójnych, klarownych i mierzalnych danych, które będą pomocne dla interesariuszy. Wartościowe źródła, takie jak międzynarodowe organizacje, instytucje badawcze oraz praktycy biznesu, oferują wytyczne dotyczące wyboru wskaźników, analizy danych oraz sposobu prezentacji informacji.

Raportowanie ESG w praktyce – jak przygotować raport ESG?

Przygotowanie raportu ESG wiąże się z kilkoma kluczowymi krokami. Po pierwsze, firma musi zbierać odpowiednie dane, które będą podstawą raportu. Następnie dane te są analizowane, a osiągnięcia oraz cele firmy są ukazywane w kontekście zrównoważonego rozwoju. Raport powinien być czytelny, zrozumiały dla różnych odbiorców oraz poddawany ocenie niezależnych instytucji lub ekspertów. Przygotowanie raportu ESG to proces ciągły, w którym firma monitoruje postępy, reaguje na zmiany i doskonali swoje działania.

Raportowanie ESG – warsztaty online

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty poświęcone raportowaniu ESG, organizowane przez  MMC Polska, które odbędą się 8-9 listopada 2023 r.

Będzie to okazja do zgłębienia aktualnych uregulowań prawnych oraz poznania najlepszych praktyk związanych z raportowaniem czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Eksperci i praktycy podzielą się wiedzą na temat skutecznych strategii w zakresie raportowania ESG, uwzględniając nowości regulacyjne oraz potrzeby inwestorów i interesariuszy.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki.

Strategia ESG – jak wdrożyć ją w firmie?

Wdrożenie strategii ESG to proces wymagający zaangażowania całego zespołu zarządzającego i pracowników. Oto kroki, które warto podjąć:

  1. Analiza i strategia – zrozumienie kontekstu i określenie celów ESG, które odpowiadają specyfice firmy.
  2. Zaangażowanie – zaangażowanie zarządu i pracowników w tworzenie strategii oraz komunikowanie celów wewnętrznie.
  3. Wyznaczenie wskaźników – określenie wskaźników i celów mierzenia postępów w obszarach ESG.
  4. Raportowanie – tworzenie regularnych raportów ESG zgodnych z regulacjami i międzynarodowymi standardami.
  5. Innowacje i udoskonalenia – stałe doskonalenie działań w obszarze ESG, inwestowanie w technologie przyjazne środowisku.
  6. Współpraca i edukacja – współpraca z dostawcami, klientami i społecznością, edukacja pracowników na temat znaczenia ESG.

Przy podejmowaniu działań ESG, istotne jest unikanie greenwashingu. Greenwashing to praktyka polegająca na dawaniu fałszywego wrażenia zaangażowania w zrównoważony rozwój i działania proekologiczne. Unikanie praktyk greenwashingu jest kluczowe w kontekście działań ESG, aby uniknąć wyolbrzymiania lub zniekształcania działań związanych z zrównoważonym rozwojem. Greenwashing może wprowadzać w błąd interesariuszy i zakłócać rzetelną ocenę wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Praktyki te obejmują wyeksponowanie pojedynczych, niewielkich działań ekologicznych, używanie ozdobnych sformułowań bez rzeczywistego wsparcia oraz umieszczanie działań ESG w celach zatuszowania większych problemów. Przejrzystość, spójność informacji, prezentacja zarówno osiągnięć, jak i wyzwań oraz niezależna ocena są kluczowe dla budowania autentycznego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

 

Więcej informacji poniżej: