Zapisz się na warsztaty: Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań

Rozporządzenie DORA, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Operacyjnej Odporności Cyfrowej Sektora Finansowego, jest nowym aktem prawnym mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z ICT. Rozporządzenie DORA zostało zaproponowane w grudniu 2022 roku jako odpowiedź na rosnące wyzwania związane z cyfrową transformacją i rosnącym zagrożeniem cybernetycznym.

Czym jest rozporządzenie DORA i do kogo jest kierowane?

Rozporządzenie DORA, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Operacyjnej Odporności Cyfrowej Sektora Finansowego, jest aktem prawnym mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z ICT. DORA dotyczy wszystkich podmiotów finansowych w sektorze finansowym, takich jak banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne i dostawcy usług finansowych.

Cele i zadania rozporządzenia DORA

Cele Rozporządzenia DORA:

  1. Zwiększenie cyberodporności sektora finansowego: Jednym z głównych celów DORA jest wzmocnienie zdolności sektora finansowego do przeciwdziałania i reagowania na ataki oraz incydenty cybernetyczne. Rozporządzenie ma na celu poprawę odporności instytucji finansowych na ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem.

  2. Zapewnienie stabilności rynku finansowego: DORA dąży do zabezpieczenia stabilności rynku finansowego przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z ataków lub incydentów cybernetycznych. Obejmuje to również minimalizację ryzyka wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego z powodu działań cyberprzestępców.

  3. Ochrona klientów i danych osobowych: Rozporządzenie ma na celu ochronę interesów klientów sektora finansowego oraz danych osobowych przechowywanych przez instytucje finansowe. DORA nakłada wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności.

  4. Współpraca międzyinstytucjonalna: DORA zachęca do współpracy między różnymi instytucjami finansowymi, organami nadzoru oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w cyberbezpieczeństwo. Współpraca ma na celu wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz koordynację działań w przypadku incydentów.

  5. Zapobieganie incydentom: Rozporządzenie stawia na zapobieganie incydentom cybernetycznym poprzez wymogi dotyczące audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych oraz ciągłego monitorowania ryzyka.

  6. Reagowanie na incydenty: DORA określa procedury i obowiązki instytucji finansowych w przypadku wystąpienia incydentów cybernetycznych, w tym wymóg zgłaszania incydentów organom nadzoru oraz klientom.

  7. Edukacja i podnoszenie świadomości: Rozporządzenie promuje edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz podnosi świadomość zagrożeń w sektorze finansowym.

Głównym celem rozporządzenia DORA jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem związanym z ICT w sektorze finansowym. Rozporządzenie DORA wprowadza szereg wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z ICT, w tym obowiązek klasyfikacji oraz zgłaszania incydentów. Dzięki temu podmioty finansowe będą mogły lepiej identyfikować i reagować na ryzyka związane z ICT, co z kolei przyczyni się do zwiększenia odporności sektora finansowego na cyberzagrożenia.

DORA – Cyfrowa odporność operacyjna

Rozporządzenie DORA skupia się na zapewnieniu cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego. Oznacza to, że podmioty finansowe muszą podjąć odpowiednie środki mające na celu minimalizację ryzyka związanego z ICT i zapewnienie ciągłości działania w przypadku poważnych incydentów związanych z ICT. W ramach DORA, zarządzanie ryzykiem związanym z ICT zostaje uznane za kluczową część strategii operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego.

Rozporządzenie DORA w praktyce – kluczowe zmiany

Zarządzanie, klasyfikacja i zgłaszanie incydentów

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez rozporządzenie DORA jest nowe podejście do zarządzania, klasyfikacji i zgłaszania incydentów związanych z ICT. Rozporządzenie DORA wprowadza obowiązek klasyfikacji incydentów związanych z ICT oraz ich zgłaszania organom nadzoru finansowego. Jest to ważne narzędzie, które pozwoli podmiotom finansowym na szybką reakcję i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku poważnego incydentu.

Testy operacyjnej odporności cyfrowej

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez DORA są testy operacyjnej odporności cyfrowej. Rozporządzenie DORA wymaga od podmiotów finansowych przeprowadzania regularnych testów odporności cyfrowej, które mają na celu sprawdzenie gotowości i efektywności ich systemów i procedur w przypadku poważnych incydentów związanych z ICT. Testy operacyjnej odporności cyfrowej pozwalają podmiotom finansowym na identyfikację ewentualnych słabych punktów i doskonalenie działań w celu zwiększenia odporności cyfrowej.

Wymiana informacji

Rozporządzenie DORA wprowadza również nowe wymogi dotyczące wymiany informacji pomiędzy podmiotami finansowymi a ich dostawcami usług ICT. Podmioty finansowe będą musiały współpracować ze swoimi dostawcami usług ICT w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odporności cyfrowej. Wymiana informacji odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania i współpracy pomiędzy podmiotami finansowymi a dostawcami usług ICT.

Jak proponowane zmiany wpłyną na sektor finansowy?

Rozporządzenie DORA wprowadza szereg nowych wymogów i zmian, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa sektora finansowego w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej. Proponowane zmiany wpłyną na podmioty finansowe, które będą musiały dostosować swoje strategie i procedury do nowych wymogów. Jednocześnie, wprowadzenie rozporządzenia DORA może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów i inwestorów do sektora finansowego, co może przynieść korzyści dla całej branży.

Rozporządzenie DORA – wnioski

Rozporządzenie DORA, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Operacyjnej Odporności Cyfrowej Sektoru Finansowego, wprowadza szereg kluczowych zmian mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa sektora finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z ICT. DORA skupia się na zapewnieniu cyfrowej odporności operacyjnej i wprowadza nowe wymogi dotyczące zarządzania, klasyfikacji incydentów, testów odporności cyfrowej oraz wymiany informacji pomiędzy podmiotami finansowymi a dostawcami usług ICT. Proponowane zmiany wpłyną na sektor finansowy, które będzie musiał dostosować swoje procedury i strategie do nowych wymogów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sektora finansowego.

Rozporządzenie DORA – warsztaty

Jeśli chcesz być na bieżąco z kluczowymi zmianami wprowadzanymi przez rozporządzenie DORA weź udział w warsztatach – to doskonała okazja, by zgłębić praktyczne aspekty tego aktu prawnego, który wprowadza znaczące innowacje w zarządzaniu ryzykiem ICT w sektorze finansowym. Dzięki naszym ekspertom zrozumiesz, jakie wyzwania czekają przed firmami finansowymi oraz jak skutecznie dostosować się do nowych regulacji, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo operacyjne i zaufanie klientów. Nie czekaj, zarezerwuj swoje miejsce na warsztatach i zyskaj przewagę w świecie finansów!

Więcej informacji poniżej: