Prawo a postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz w KPC. W zakres postępowania likwidacyjnego wchodzi szereg czynności podejmowanych w celu rzetelnego ustalenia okoliczności i przyczyny zdarzenia, odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz określenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty. Zgodnie z przepisami prawa ciężar postępowania likwidacyjnego spoczywa na ubezpieczycielu, ale strona występująca z roszczeniem także musi zadbać o staranne przygotowanie dowodów pozwalających określić rodzaj szkody i wysokość odszkodowania.

Nowym wyzwaniem w zakresie postępowania likwidacyjnego z całą pewnością będzie ustalanie szkód uwzględniających rosnącą inflację. Niestety, ten niekorzystny trend w gospodarce wpłynie na obniżenie realnej wartości sum ubezpieczeniowych, co może doprowadzić do wzrostu niezadowolenia poszkodowanych i zmniejszenia społecznego zaufania do towarzystw ubezpieczeniowych.

Odpowiedzialność agentów ubezpieczeniowych

Zapisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń regulują odpowiedzialność agentów ubezpieczeniowych. Zgodnie z nimi za błędy popełnione przez agenta, który działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń, odpowiada zakład ubezpieczeń. Natomiast, jeśli agent działa na rzecz kilku ubezpieczycieli za szkody wyrządzone klientowi odpowiada sam pośrednik ubezpieczeniowy. Dlatego ustawodawca nałożył na multiagentów obowiązek posiadania zawodowego ubezpieczenia OC.
W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyszczególnione są czyny zabronione. Należą do nich między innymi wykonywanie czynności ubezpieczeniowych bez wymaganego zezwolenia, zawieranie umów ubezpieczeń w imieniu zakładu ubezpieczeń bez jego pełnomocnictwa i ujawnianie tajemnicy ubezpieczeniowej. Przepisy karne zawarte są także w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Zgodnie z nimi karze podlega na przykład wykonywanie działalności agencyjnej z naruszeniem ustawowych wymogów jej podejmowania i wykonywanie czynności agencyjnych bez upoważnienia.

Ubezpieczenie D&O jako odpowiedź na wzrost ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ostatnie lata dobitnie pokazały, że globalna gospodarka musi być przygotowana na zdarzenia społeczne i polityczne, które wywołują ogólnoświatowe kryzysy. Wraz z pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej, rośnie ryzyko związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i podejmowaniem kluczowych decyzji. W związku z tym, można się spodziewać, że nastąpi znaczny wzrost zainteresowania ubezpieczeniem D&O (ang. Directors and Officers). Członkowie Zarządu i Rad Nadzorczych, główni księgowi lub managerowie będą szukali rozwiązań, które z jednej strony pozwolą im aktywnie i kreatywnie kształtować rozwój firmy, a z drugiej dadzą pewność, że w przypadku nagłej zmiany koniunktury, ich prywatny majątek będzie odpowiednio zabezpieczony.

Nowe technologie w ubezpieczeniach

Pojęciem InsurTech (Insurance Technology) określa się rozwiązania z obszaru nowych technologii, cyfryzacji i digitalizacji skierowane do branży ubezpieczeniowej. Cyfryzacja procesów zachodzących w obsłudze klientów, likwidacji szkód, marketingu lub sprzedaży jest krokiem pozytywnie ocenianym zarówno przez osoby kupujące lub posiadające ubezpieczenie, jak i same towarzystwa ubezpieczeniowe. Wykorzystanie nowych technologii pozwala na tworzenia przyjaznych dla użytkowników aplikacji, które pomagają w sprawnym zawieraniu umów ubezpieczeniowych, ich późniejszą obsługą oraz zgłaszaniem zdarzeń objętych ochroną, a nawet likwidacją szkody. Z punktu widzenia ubezpieczycieli InsurTech daje możliwość sprawnego przetwarzania baz CRM, redukcji wydatków, prowadzenia skuteczniejszej sprzedaży i marketingu.

Cybercrime i ochrona danych – nowe wyzwania dla ubezpieczycieli

Rozwój nowych technologii oraz coraz częstsze wykorzystywanie przez firmy systemów sztucznej inteligencji pociągnęło za sobą powstawanie nowych ryzyk, polegających na nieumyślnej utracie danych osobowych, awarii sieci informatycznej lub ataku cyberprzestępców. W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia stworzono ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych.

Szkody powstałe na skutek problemów z siecią lub utratą danych zazwyczaj są bardzo kosztowne i obejmują nie tylko straty zaistniałe w firmie, ale pociągają za sobą także konieczność wypłat odszkodowań pokrzywdzonym klientom przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie jest skutecznym narzędziem chroniącym majątek firmy oraz osób odpowiedzialnych za działanie systemów informatycznych. Gwałtowny rozwój nowych technologii oraz coraz szersze wykorzystywanie przestrzeni internetu, z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania ubezpieczeniami od ryzyk wynikających z naruszenia systemu informatycznego i działania sztucznej inteligencji.